PROPOSTA RESOLUCIÓ ORDENANCES 2022 – NO PODEM PAGAR MÉS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS JUNTS PER MONT-ROIG MIAMI, ARA MONT-ROIG I CIUTADANS  PER ACONSEGUIR UNA REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP PER L’ANY 2022.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, però són també l’administració que té menys capacitat per regular els seus pressupostos.

La Constitució espanyola, en els seus articles 31.3 i 133, estableix una reserva de llei en matèria tributària, el que comporta que les entitats locals no puguin establir nous tributs i nous beneficis fiscals. Per tant, l’autonomia de les entitats locals per a establir i exigir tributs ha d’exercir-se en el marc que preveu la legislació de l’Estat, fonamentalment el Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i en les lleis que dictin les Comunitats Autònomes en els supòsits expressament previstos, sent el seu mitjà d’exercici, les ordenances municipals, a través de les quals exerceixen la potestat reglamentària les entitats locals en matèria tributària.

Les lleis que regulen la hisenda local estableixen uns marges de tipus impositiu de manera que els ajuntaments poden prendre decisions dins d’aquests marges.
Pel que fa a les excepcions i bonificacions dels tributs, aquestes poden ser obligatòries o potestatives, i també es troben taxades pel TRLRHL. Dins dels paràmetres que fixa el TRLRHL, els Ajuntaments, a través de les Ordenances fiscals, només poden regular dins del percentatge de bonificació i dins dels supòsits que estableix el TRLRHL, quines bonificacions aplica al seu municipi, és a dir, no es poden establir en els tributs, noves bonificacions al marge de les previstes en el TRLRHL. En concret, l’IBI es troba regulat als articles 60 a 77 del TRLRHL.

És cert com he dit abans que la majoria d’impostos no són competència ni responsabilitat del nostre Ajuntament, però no és menys cert que aquest si pot contribuir a disminuir la pressió fiscal sobre els nostres convilatans mitjançant la baixada, fraccionament i bonificacions de certes taxes i impostos com per exemple l’IBI.

El 2013, el nostre municipi va decidir fer una revisió dels valors cadastrals dels nostres habitatges, tant urbans com rústics. Aquesta revisió ha fet que, fins aquest any 2020 i fins al 2022 que serà quan finalitzi aquesta revisió cadastral, les famílies del nostre municipi paguin una mitjana d’increment entre el 8 i el  10% al seu rebut de l’IBI.
Aquest fet està provocant en moltíssimes famílies un ofegament econòmic que dificulta la seva estabilitat econòmica. Unes pujades al rebut de l’IBI que no fan res més que deixar malparades les economies de les famílies del nostre municipi i davant les quals pensem que el nostre Ajuntament no pot romandre impassible i menys afavorir-les.

Al ple del 2 de novembre del 2020 l’equip de govern va aprovar pel 2021 una pujada de la taxa d’escombraries innecessària pel servei que és dona i que es podria haver fet de manera progressiva.

A l’augment de pressió fiscal que es produeix cada any, hem d’afegir la greu crisi sanitària que estem patint i que ha obligat a aturar l’activitat laboral de moltes famílies i negocis del nostre municipi, fet que ha provocat importants dificultats econòmiques per haver disminuït i fins i tot desaparegut els seus ingressos durant molts mesos. Aquesta crisi sanitària està donant pas a una crisi social i econòmica i amb una especial incidència al nostre municipi molt dependent del sector serveis.

Per tot això, els grups municipals Junts per Mont-roig Miami, Ara Mont-roig i Ciutadans presenten per a la seva aprovació la següent proposta de resolució amb els següents ACORDS:

 

  1. Rebaixar el tipus de gravamen de l’IBI urbà actual del 0,7394 al 0,6721% per reduir l’impacte de l’augment de l’IBI per la revisió cadastral que s’aplicarà el 2022.
  2. Reduir el tipus de gravamen de l’ICIO del 4% al 2,75% per fomentar la reactivació de la construcció i serveis complementaris.
  3. Bonificar el 50% de la taxa d’ocupació de via pública pel 2022 pel sector turístic i hoteler, ja que a causa de la pandèmia, durant molts mesos de l’any 2021 han abaixat el volum dels seus ingressos.
  4. Fer un estudi per revisar que la taxa d’escombraries s’ajusti realment al cost del servei per evitar un increment tan abusiu com el que s’ha produït el 2021, encara que a hores d’ara s’estigui negociant un nou conveni amb Secomsa.

Mont-roig del Camp 22 setembre 2021

 

Portaveu Junts x Mont-roig Miami       Portaveu Ara Mont-roig         Portaveu Ciutadans

Francisco Chamizo                               Ferran Pellicer                        Armando Franco

RES CANVIA – COMUNICA DESEMBRE 2021

A les portes de les festes nadalenques i a les acaballes d’aquest any 2021, per tothom, TOT SEGUEIX IGUAL que al principi de mandat 2019-2023:

– Les obres de l’Avinguda Barcelona a Miami i les de la Plaça Miramar a Mont-roig encara no estan recepcionades i amb deficiències.

– El polivalent de Mont-roig, una necessitat urgent per la realització d’activitats culturals i per les nostres entitats, encara no sabem quan el podrem gaudir.

– El mateix passa amb els vestidors de Mont-roig, el nou Casal d’Avis

– L’edifici de l’Eco espai amb un cost de 2.000.000 d’euros estarà situat en una zona sense activitat industrial i comercial (l’equip de govern no va atendre la nostra petició de canviar la futura ubicació a una zona més propera al sector comercial i industrial dins del nostre municipi).

– No volem deixar-nos el Club de Mar, amb un cost de 500.000 euros i que ara com ara després de sis anys, encara segueix en un estat deplorable.

– I lamentem molt que, amb un Ajuntament molt sanejat econòmicament, la proposta de resolució presentada per Junts, Ara Mont-roig i C’s que demanava una rebaixa de l’IBI, de l’ICIO i una bonificació del 50% de la taxa d’ocupació de via pública pel sector de la restauració, el dia d’avui, l’equip de govern no ens hagi contestat i que al ple d’ordenances del 10 de novembre ens digui que s’havia oblidat de fer-ho. Ens agradaria una mica més de respecte i consideració per les propostes que aportem i parar-se a pensar que potser tenen una intenció i que les fem pensant en el municipi.

– I tornarem a tancar l’any sense aprovar el pressupost ordinari pel 2022. Ja hem manifestat moltes vegades que no ens agrada que l’equip de govern funcioni de forma precipitada i que les coses no vagin al ritme d’una previsió prèvia, sinó a cop d’impuls o a cop d’oportunitat.

Malauradament, l’equip de govern segueix actuant i prenent decisions que afecten molt greument al desenvolupament comercial, cultural, econòmic, i turístic pel desenvolupament del nostre municipi.

Però no tot és negatiu pel nostre grup. Celebrem que s’hagin dotat per fi, dues propostes del nostre grup municipal que feia molt temps que les demanàvem i que són dues demandes recurrents cada any als pressupostos que ens presentaven: el poliesportiu lleuger de l’escola Mare de Déu de la Roca amb 500.000 euros i l’inici del projecte per assentar les bases del futur polígon industrial dels Comellarets amb 200.000 euros, una proposta molt necessària per al creixement econòmic del nostre municipi i que desitgem que aviat puguin ser una realitat.

No podem obviar l’aprovació pel ple municipal de tres mocions presentades pel nostre grup,  que ben segur repercutiran en un futur de manera molt positiva als nostres veïns i veïnes:

– Rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT i de suport als municipis del Baix Camp afectats pels quals passaria

– Creació d’un ajut per facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer per a joves

– Reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

Bon Nadal, prudència, mans netes, distància i mascareta.

 

 

VUIT MÉS UN – COMUNICA AGOST 2021

VUIT MÉS UN

Després d’un any de pandèmia que ha afectat durament tot el teixit econòmic, cultural, social i sanitari del nostre municipi, el 2021 vam començar esperant l’aprovació dels pressupostos “urgents” per tal de fer front a les conseqüències sobrevingudes. Com sembla un mal costum, se’n van aprovar amb el retard habitual dels darrers anys.

Donat que no recollia les propostes que vam fer en converses prèvies amb l’equip de govern, votàrem en contra, amb la resta de grups de l’oposició: volíem fer entendre a l’equip de govern que els pressupostos estaven allunyats de la realitat i les necessitats dels ciutadans de Mont-roig, Miami i urbanitzacions: obres caríssimes i grans contractacions, per contra, trobàvem a faltar solucions pel que fa als serveis quotidians i bàsics per a la ciutadania, les dificultats en mobilitat i comunicació entre municipis, la manca de mesures orientades a la creació de llocs de treball de qualitat per als joves i la resta de ciutadans.

L’equip de govern tenia clar que passant per damunt de tota l’oposició aprovaria aquells pressupostos. Així va ser: els calia el 8+1 i comprant el vot necessari de VERDSX+ es va negar a negociar, a fer política. Sí que ens felicitem perquè, després de molts anys demanant la necessitat d’un poliesportiu lleuger per l’escola de Mare de Déu de la Roca, finalment se n’ha aprovat la construcció, en canvi trobem a faltar les demandes que vam fer amb relació a la destinació de pressupost per donar empenta a una zona de polígon industrial i per l’inici de l’adequació de la Plaça Fleming a Miami Platja (una de les zones d’entrada al nucli de Miami que tal com està no ens fa cap bona presentació).

Seguim amb la mateixa línia d’ençà que va començar el mandat el 2019: la nefasta gestió municipal per part de l’equip de govern: departament d’urbanisme col·lapsat; endarreriments fins ben començada la campanya d’estiu dels serveis de socorrisme, abalisament, guinguetes i club de mar quan som un municipi TURÍSTIC que pretén oferir qualitat.

Aquesta incapacitat evident la volen dissimular contractant càrrecs de confiança per l’alcaldia, a dit, i de funcionariat d’alta categoria incrementant l’endeutament i la despesa municipal a costa d’uns impostos cada cop més alts.

Per Sant Jaume i la Fira cap acte cultural. Seguim pensant que la cultura és segura.

Felicitem els familiars del mestre Antoni Benaiges que va ser nomenat fill il·lustre de Mont-roig del Camp. Un acte de justícia i un reconeixement molt merescut.

Com sempre i no necessàriament anunciant-lo a les xarxes socials, la nostra feina la fem pensant en el dia a dia dels nostres convilatans. Estem en contacte amb la ciutadania, escoltant qui ens vulgui explicar les seves inquietuds, col·laborant amb les entitats locals i traslladant les inquietuds del poble al ple. Volem continuar així, vetllant des de l’oposició perquè el nostre municipi i la seva gent vagin sempre endavant.

Bon estiu i molta prudència. Mans netes, distància i mascareta.