PROPOSTA RESOLUCIÓ ORDENANCES 2022 – NO PODEM PAGAR MÉS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS JUNTS PER MONT-ROIG MIAMI, ARA MONT-ROIG I CIUTADANS  PER ACONSEGUIR UNA REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP PER L’ANY 2022.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, però són també l’administració que té menys capacitat per regular els seus pressupostos.

La Constitució espanyola, en els seus articles 31.3 i 133, estableix una reserva de llei en matèria tributària, el que comporta que les entitats locals no puguin establir nous tributs i nous beneficis fiscals. Per tant, l’autonomia de les entitats locals per a establir i exigir tributs ha d’exercir-se en el marc que preveu la legislació de l’Estat, fonamentalment el Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i en les lleis que dictin les Comunitats Autònomes en els supòsits expressament previstos, sent el seu mitjà d’exercici, les ordenances municipals, a través de les quals exerceixen la potestat reglamentària les entitats locals en matèria tributària.

Les lleis que regulen la hisenda local estableixen uns marges de tipus impositiu de manera que els ajuntaments poden prendre decisions dins d’aquests marges.
Pel que fa a les excepcions i bonificacions dels tributs, aquestes poden ser obligatòries o potestatives, i també es troben taxades pel TRLRHL. Dins dels paràmetres que fixa el TRLRHL, els Ajuntaments, a través de les Ordenances fiscals, només poden regular dins del percentatge de bonificació i dins dels supòsits que estableix el TRLRHL, quines bonificacions aplica al seu municipi, és a dir, no es poden establir en els tributs, noves bonificacions al marge de les previstes en el TRLRHL. En concret, l’IBI es troba regulat als articles 60 a 77 del TRLRHL.

És cert com he dit abans que la majoria d’impostos no són competència ni responsabilitat del nostre Ajuntament, però no és menys cert que aquest si pot contribuir a disminuir la pressió fiscal sobre els nostres convilatans mitjançant la baixada, fraccionament i bonificacions de certes taxes i impostos com per exemple l’IBI.

El 2013, el nostre municipi va decidir fer una revisió dels valors cadastrals dels nostres habitatges, tant urbans com rústics. Aquesta revisió ha fet que, fins aquest any 2020 i fins al 2022 que serà quan finalitzi aquesta revisió cadastral, les famílies del nostre municipi paguin una mitjana d’increment entre el 8 i el  10% al seu rebut de l’IBI.
Aquest fet està provocant en moltíssimes famílies un ofegament econòmic que dificulta la seva estabilitat econòmica. Unes pujades al rebut de l’IBI que no fan res més que deixar malparades les economies de les famílies del nostre municipi i davant les quals pensem que el nostre Ajuntament no pot romandre impassible i menys afavorir-les.

Al ple del 2 de novembre del 2020 l’equip de govern va aprovar pel 2021 una pujada de la taxa d’escombraries innecessària pel servei que és dona i que es podria haver fet de manera progressiva.

A l’augment de pressió fiscal que es produeix cada any, hem d’afegir la greu crisi sanitària que estem patint i que ha obligat a aturar l’activitat laboral de moltes famílies i negocis del nostre municipi, fet que ha provocat importants dificultats econòmiques per haver disminuït i fins i tot desaparegut els seus ingressos durant molts mesos. Aquesta crisi sanitària està donant pas a una crisi social i econòmica i amb una especial incidència al nostre municipi molt dependent del sector serveis.

Per tot això, els grups municipals Junts per Mont-roig Miami, Ara Mont-roig i Ciutadans presenten per a la seva aprovació la següent proposta de resolució amb els següents ACORDS:

 

  1. Rebaixar el tipus de gravamen de l’IBI urbà actual del 0,7394 al 0,6721% per reduir l’impacte de l’augment de l’IBI per la revisió cadastral que s’aplicarà el 2022.
  2. Reduir el tipus de gravamen de l’ICIO del 4% al 2,75% per fomentar la reactivació de la construcció i serveis complementaris.
  3. Bonificar el 50% de la taxa d’ocupació de via pública pel 2022 pel sector turístic i hoteler, ja que a causa de la pandèmia, durant molts mesos de l’any 2021 han abaixat el volum dels seus ingressos.
  4. Fer un estudi per revisar que la taxa d’escombraries s’ajusti realment al cost del servei per evitar un increment tan abusiu com el que s’ha produït el 2021, encara que a hores d’ara s’estigui negociant un nou conveni amb Secomsa.

Mont-roig del Camp 22 setembre 2021

 

Portaveu Junts x Mont-roig Miami       Portaveu Ara Mont-roig         Portaveu Ciutadans

Francisco Chamizo                               Ferran Pellicer                        Armando Franco