Mocio per l’establiment d’un ajut que fomenti l’accès a l’habitatge de lloguer per a joves

El text inicial de la mocio va ser el que adjuntem a continuació :

MOCIO PER DEMANAR A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP LA CREACIO D’UN AJUT PER FACILITAR L’ACCES A L’HABITATGE DE LLOGUER PER A JOVES.

El dret a l’habitatge és un dret essencial de totes les persones que protegeix la Constitucio, l’Estatut de Catalunya, la llei 18/2007 pel dret a l’habitatge i altres lleis connexes a aquestes.

Tot i aixi, pensem que hi ha un col.lectiu que pateix especialment la falta de proteccio envers a la realitzacio d’aquest dret : els joves .

Sovint no ho veiem com un problema social , degut a que en principi, aquest col.lectiu té el suport parental i no queda desprotegit envers el dret a l’habitatge. Aquest es un fet que comporta que la convivencia al nucli familiar molt sovint s’allargui molt més del que els joves voldrien i el que desitjarien de cara a formar la seva propia vida i independència. Per altra banda, hi ha un sector de joves que podriem dir que ja es troben emancipats i, per tant no contemplen la possibilitat del suport familiar, però en canvi es troben en situacions laborals molt precàries i l’accés a una vivenda digna pot suposar una barrera important a superar.

Nosaltres pensem que, de forma genèrica les politiques d’habitatge municipal haurien de vetllar per aquest dret i fomentar tota una serie de politiques com son :

La promoció de pisos de lloguer públic
La mobilitzacio d’habitatges buits
La rehabilitació ecològica.
La promocio del cohabitatge
I el foment de les bones pràctiques per impedir usos antisocials dels habitatges.

Aquestes funcions haurien de ser treballades juntament amb les entitats socials, les associacions de veïns i els professionals del sector, per a ser acceptades i efectives.

Donat que el col.lectiu de joves es un dels més afectats per la falta de treball estable i ben remunerat, donat que, com és conegut l’índex d’atur juvenil és dels mes elevats i a més el grup d’edad d’entre 18 i 35 anys, assumeix una part molt important del treball en situació mes precaria.

Donat que el dret a l’habitatge es regula com un dels més bàsics de la població i sovint el preu del lloguer d’habitatge no es una despesa facil d’assumir ja que els preus no son baixos i al municipi de Mont-roig del Camp, de moment no es compta amb una borsa de lloguer social .

Donat que des del departament de serveis socials no es preveu cap ajut específic que tingui la finalitat concreta de facilitar l’accès a la vivenda d’aquest col.lectiu i de promocionar que els joves puguin accedir a una llar digne i que els permeti independitzar-se i que hem observat que aquest ajut existeix en municipis del nostre voltant.

Coneixent, doncs, les dificultads que pateixen els joves per a independitzar-se i tenint en compte que les despeses inicials poden suposar un obstacle per a fer aquest pas : concretament les despeses de formalització de documents, les despeses de mediacio, la fianca i els primers mesos, pensem que podria ser molt positiu que el nostre municipi comptes amb una ajut per a facilitar aquesta primera fase de costos d’accés a l’habitatge de lloguer.

Proposem, doncs, la creació d’un ajut pont per a facilitar les despeses inicials, atès que a nivell de comunitat autonoma ja existeix un ajut destinat a rebaixar el preu corrent del lloguer, per a persones amb dificultads per a fer-lo efectiu.

Per tot aixo es proposa al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que es prenguin els següents ACORDS :

Crear una subvenció per a facilitar l’accès a l’habitatge de lloguer per a joves que els ajudi, mitjançant el pagament d’un percentatge de les despeses inicials com son els primers dos mesos, la formalitzacio de documents i les despeses de mediació.


Junts X Mont-roig Miami

Finalment l’ACORD, per a poder ser aprovat es va haver de modificar en un sentit més genèric :

Crear una subvenció per a facilitar l’accès a l’habitatge de lloguer per a joves .

Nosaltres pensem que, tot i que s’ha hagut d’aprovar amb aquesta redacció, al final, l’equip de govern haurà d’ajudar en les despeses concretes que demanem, ja que és l’escletxa que queda, entre els ajuts existents de la Generalitat que ajuden al manteniment de l’habitatge, reduïnt el seu cost i els ajuts d’urgència de que disposa en nostre Ajuntament que són per a casos específics i concrets .La nostra opinio i argumentacio del Ple del 10 Març

PROPOSTA DE MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIO URBANISTICA DE MONT-ROIG DEL C. EN DIFERENTS AMBITS DE L’AV. DE BARCELONA DE MIAMI PLATJA .
Ens proposen la creació de dotze figures de gestió urbanística al voltant de l’avinguda de Barcelona. Proposen modificar l’edificabilitat i el volum dels habitatges a 12 zones de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja i la idea és passar de zones on per cada 100 m² de solar es podia construir fins a 150 m² de casa, i ara, amb aquesta modificació, passaríem com a regla general per cada 100 m² de solar construït fins a 250 m² i com a màxim 300 m² per cada 100 m² de solar.

Amb aquesta modificació s’aconsegueix un major volum d’edificabilitat i els habitatges que es podrien fer serien més grans de l’habitual, però, encara petits, ja que serien de 80 m² construïts les de protecció oficial i de 90 m² els d’habitatge lliure.

És evident que cal fer de protecció oficial perquè la llei ens obliga i a més se’ns diu que les alçades màximes proposades equivalen a planta baixa i set plantes i respecte a l’ocupació màxima de la parcel·la es proposa augmentar-la fins al 100%.
Això ho diu a l’informe, però no fica com ha de ser, ja que caldrà fer un projecte de reparcel·lació i urbanització pagant els propietaris, és clar i en un termini de dos anys .

I al nostre grup municipal després de revisar exhaustivament l’expedient ens segueixen surtin dubtes i preguntes com:

Si algun propietari no s’hi vol avenir que passarà, serà d’obligatori acompliment… o si no fa el projecte, es quedarà igual la modificació puntual?
Ens contesten al Ple que no

No es planteja una uniformitat estètica que es pugui aplicar als edificis ja vigents per unificar (tancaments, reixes, escales, etc.) estaria be establir una pauta per a les parcel.les no afectades per la modificació perquè en un futur es puguin corregir detalls i igualar estèticament tot el frontal.

O la modificació estètica del frontal de l’Avinguda Barcelona en referència als locals, en quin punt es troba?

O la correcció d’electrificació aèria per quan es farà…
I per últim, en el moment de la celebracio del Ple, no s’ha parlat amb tots els propietaris, aixo vol dir que poden quedar parcel.les lliures també interessades en ser incloses a la modificació .

Ens va estranyar molt la rapidesa amb la qual han preparat aquesta modificació puntual, ja que l’informe l’equip de govern el rep dia 29 de gener i 40 dies després ja el tenim sobre la taula. Veiem molt clar l’informe favorable que ha fet l’arquitecte municipal, amb correccions, però l’informe jurídic, el qual també té correccions no diu clarament que sigui favorable és veritat que diu que es pot aprovar inicialment, però en modificacions com aquesta que afecten de manera important al nostre planejament creiem que hauria de figurar.

Hem de dir que després de veure amb molta atenció el projecte d’aquesta modificació que, per cert, en sembla un projecte molt ben fet, ens sobta que la modificació (una requalificació urbanística singular) estigui basada en criteris de titularitat i no en criteris urbanístics. No som especialistes en aquest tema, però no tenim clar que això sigui massa legal. Nosaltres pensem que una modificació aixi hauria d’estar recolzada, alhora d’escullir les parcel.les afectades, per criteris com la situació, la conveniència estrategica o altres motius de caire relacionat amb l’urbanisme, en aquest cas s’han escullit segons criteris practics de baix nombre de propietaris, per facilitar l’acord.

Sembla que la intenció sigui la de conformar un sky line a l’Av. Barcelona, s’ha pensat també en el tipus de turisme que ens visita? un turisme familiar, al que no li agraden les zones massificades, que gaudeixin de tranquil·litat i amb aquesta modificació puntual, si s’arriba a desenvolupar, creiem que tampoc s’ajusta a allò que els turistes busquen quan volen venir a visitar-nos. Aquesta modificació hauria de fer valdre aquests valors que busca el nostre turisme i també nosaltres com a població : els espais oberts integrats amb la natura, construccions que no massifiquin les zones, amb espais comercials i de serveis de qualitat.

Ens sembla encertat mirar de corregir el que no ens agrada de l’avinguda Barcelona, però creiem per exemple que l’alçada hauria d’estar limitada a la màxima alçada de cada illa per gaudir d’una avinguda homogènia, maca, ecològica, sostenible i integrada en l’espai. Per exemple el solar del Sub àmbit nº 1 de l’Avgda dels Àngels, aquí per nosaltres seria lògic que hi vagi un edifici de 7 plantes perquè és contigu a un edifici que ja les té.

És important que els pisos que es facin siguin grans, perquè puguin arribar a ser pisos de residència habitual, i no de segona. Volem una avinguda que sigui mediambientalment sostenible, que tots els edificis vagin en consonància amb les alçades, que les obres que es puguin arribar a fer es facin amb materials que no vagin en contra del medi ambient.
Aquest seria el nostre plantejament i per últim ens fem una última pregunta :

Hi ha la percepció d’un increment en la demanda de pisos tan important que els hagi fet prendre aquesta decisió de fer aquesta modificació puntual?

Nosaltres creiem que no existeix una pressió demogràfica tan important com per fer una modificació d’aquest tipus. Però al final, amb la nova regidora de VerdsX+ a l’equip de govern s’aprova per unanimitat aquesta modificació puntual : el seu model d’urbanisme !!!
No hauria estat malament recolzar el criteri en una consulta popular….


MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL (POUM) DE MONT-ROIG DEL CAMP PER A LA PERMUTA DE LA QUALIFICACIO DEL SÒL DESTINAT A ZONES VERDES I EQUIPAMENTS A MIAMI PLATJA, PER LA IMPLANTACIO D’UN EQUIPAMENT A LA PLAÇA GIRONA.
Una vegada convocat aquest ple i revisats els punts a tractar, els regidors del nostre grup municipal vam voler comentar el punts fisicament des dels lloc on es pretèn realitzar els canvis que proposa l’equip de govern. En concret en el punt que es refereix a la permuta de l’us de les dues zones esmentades la de costa zefir i la de la plaça girona , amb la finalitat de destinar aquesta última com emplaçament per a la construcció de l’ecoespai que ens varen presentar com afer sobrevingut el passat setembre.
En un principi es va confeccionar una memoria raonant la motivació per construir l’espai a a l’avinguda Gil vernet , manifestant que s’havia escullit un emplaçament central perque volien que fos un lloc amb proximitat a la gent …… tot i que a la pràctica la intenció final era que es construis a la Plaça Tarragona, pero es veu que tampoc ha pogut ser aixi.
La Plaça Girona ara mateix esta destinada a un espai de parc i zona verda. Per a tirar endavant aquesta modificació ens presenten una memoria que no preveu ni estudi social, ni mediambiental, ni procés de participació ciutadana, emparant-se en el fet que no es perd ni un ús ni l,altre en la permuta, però en canvi pensem q el tipus d,equipament que posteriorment s,hi vol construir també val la pena valorar-lo si estaria en el lloc adequat . Actualment la plaça Girona es un espai envoltat de :
– Vivendes de segona residencia
–  Amb una via del tren en procés de desmantellament i amb un futur incert però pel que sabem es centra o be en una via verda o be en un espai de transport public com a tramvia.
– Molt proper també al Passeig Mediterrani i al Passeig Maritim : espais neuràlgics de la zona turística per la seva proximitat a les cales .

Considerem que l‘ús que li correspon a un espai així no es pas el del proposat ecoespai i si clarament per una zona de verda i amb ús de parc d’oci.
Un lloc de trobada empresarial, amb espais per a reunions privades, actes de formació, un espai de generació de sinergies entre empreses, on es volen fer accions de foment de la cultura eco… com ja vam manifestar al ple del setembre, pensem que ha d’estar en un entorn empresarial , fer que en un mateix espai es barregin els interessos d’entitats empresarials i de persones privades no es com nosaltres ho proposariem i, per suposat no vam votar a favor d’aquesta proposta destinada a construir un edifici tan multifuncional que ens fa sospitar un fracàs que el porti a una nul.la fuincionalitat final.
La nostra proposta es la de que un espai empresarial i de foment de l’ecologia empresarial, ha d’estar on es realitzin aquestes activitats i si actualment no es consideren valids els espais que tenim , doncs poden esperar i accelerar els processos perque un polígon en condicions pugui ser una realitat com abans millor.
Un espai empresarial no ha de construir-se entre habitatges de segona residencia, totalment buits durant com a minim 5 mesos a l’any i plens la resta dels mesos , de families que busquen un espai de tranquilitat i gaudi.
El nostre vot aquest punt va ser en contra.


PREC PER DEMANAR QUE EL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL S’ADAPTI A LA NORMATIVA VIGENT.
Vam incloure als precs d’aquest Ple un tema relacionat amb un dels equipaments municipals que, segons ens consta, no gaudeix del suficient interès per part de l’equip de govern pel que fa al seu manteniment i dotació de recursos.

Farà vora un any que una entitat del municipi va adreçar una comunicació a aquest Ajuntament posant de relleu la desatenció que pateix actualment un servei que hauria de ser estratègic en la gestió municipal; aquest servei és el que, segons reglament aprovat pel Ple d’aquesta Corporació l’any 2009, té les funcions següents:

La gestió dels documents administratius.
L’accés a la documentació.
La protecció i la difusió del patrimoni documental.

Es tracta del Servei d’Arxiu Municipal del qual, malgrat que l’article 3 del seu Reglament especifiqui que l’”Ajuntament garanteix el manteniment i promoció d’aquest servei”, som conscients que això no ha estat així.

D’altra banda, en la comunicació que l’ACAM va transmetre a l’Ajuntament també s’hi advertia l’obligació de complir amb els requisits tècnics establerts al Decret 190/2009 per tal de poder integrar-se al Sistema d’Arxius de Catalunya. En aquest sentit, cal tenir present l’article 20 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, en què s’estableix que els arxius dels municipis de més de 10.000 habitants han de formar part d’aquest Sistema.

Sovint no valorem prou el patrimoni documental històric, ni som prou conscients de les implicacions que aquest servei té a l’hora de respondre de manera eficaç les demandes dels ciutadans i dins també de la mateixa administració municipal. Cada vegada més se’ns demana:

Accés ràpid a la informació.
Transparència i eficàcia administrativa.
Protecció de les dades de caràcter personal.
Consulta de documents cada vegada més recents.

De fet, històricament els arxius han estat les institucions encarregades de garantir el dret constitucional d’accés a la informació pública, desenvolupat per les lleis estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La transparència implica la inexistència de traves discrecionals o injustificades per accedir a la informació; una informació que ha de ser de qualitat, autèntica i de confiança.

Vam citar també un exemple que hem conegut que s’ha produït en diferents casos i que estaria directament relacionat amb la preservació i la gestió documental d’aquest Ajuntament, i que pensem que ilustra molt la nostra petició: coneixem de primera mà que el departament d’urbanisme ha demanat a diversos ciutadans, en el tràmit de permisos d’obres, que justifiquin una obra consolidada i realitzada fa més de 50 anys, presentant la llicència d’obres que van obtenir en aquell moment. És molt difícil i quasi impossible que es conservi aquesta documentació per part d’un particular, jo diria que fins i tot ho és en el cas d’una empresa. Evidenment si l’administració disposés d’un sistema de gestió documental, aquestes peticions no serien necessàries.
L’Arxiu Municipal de Mont-roig del Camp és un servei públic i com a tal ha d’estar dotat dels recursos materials, econòmics i humans per tal que pugui exercir les seves funcions tan de suport a l’Administració com en l’àmbit patrimonial i cultural i garantint els drets individuals i d’història i memòria col.lectiva.

El nostre prec va estar adreçat a instar l’equip de govern local a parar atenció en aquest fet i a dotar el servei públic d’arxiu municipal dels recursos materials, econòmics i humans necessaris per al disseny i desenvolupament d’un sistema municipal d’arxiu com cal.PROPOSTES JUNTS PER MONT-ROIG MIAMI PRESSUPOST 2021

Les propostes que el nostre grup municipal  pels pressupostos 2021 vam presentar a l’equip de govern,  anaven en la direcció clara de la recuperació, diversificació econòmica del municipi i del control del deute.

1.- Partida que inclogui íntegrament el cost del Poliesportiu Lleuger a l’Escola de la Mare de Déu de la Roca (500.000,- euros) i que s’incorpori directament al pressupost sense esperar a la incorporació de romanents quan es faci la liquidació del 2020.

2.- Partida per al desenvolupament de polígons industrials al nostre municipi (250.000,00,-) i que s’incorpori directament al pressupost sense haver d’esperar a la incorporació de romanents quan es faci la liquidació del 2020.

3.- Partida per millorar la connectivitat al nostre municipi (45.000 euros aquest any 2021 i 45.000 euros el 2022). Actualment les operadores ja estan treballant per millorar-la al municipi, però hi ha zones com les urbanitzacions més antigues que serà molt complicat instal·lar la fibra òptica, segurament per la falta de negoci per les empreses com succeeix amb el gas natural.

4.- Destinar un 10% de l’import d’inversions per al 2022 per impulsar els pressupostos participatius.

5.- Partida destinada a millorar l’accessibilitat, els equipaments, la senyalització, els aparcaments i els accessos i ampliar els usos recreatius de les platges fora de temporada alta. Substitució dels accessos a les platges per un material més sostenible i lleuger.

6.- Crear parcs de salut a diferents zones del municipi sobretot per la gent gran.

7.- Millora de les urbanitzacions. Dotació econòmica anual per la creació d’un pla de manteniment i millora a 8 anys perquè en aquest termini, totes les urbanitzacions recepcionades puguin tenir els serveis de qualitat que es mereixen.

8.- Construcció d’una rampa per millorar l’accessibilitat i poder accedir a l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca.

9.- Eliminació del càrrec de confiança de l’Àrea de Territori. Convocar la plaça per concurs públic si és necessària aquesta plaça per l’equip de govern.

10- Revisar el pressupost municipal  i treure les inversions i despeses  no prioritàries per aquest exercici i que es puguin desenvolupar en pressupostos posteriors per no incrementar el deute de l’Ajuntament.

PER QUÈ NEGOCIAR SI ES POT COMPRAR?

Us expliquem per què vam votar NO a la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació dels Pressupostos 2021. Un altre cop, CAP proposta de l’oposició acceptada perquè no han tingut mai la voluntat d’incorporar-les. És inadmissible que l’equip de govern culpi a tota l’oposició del vot en contra al ple del passat dia 10 de febrer, quan són ells els qui porten uns pressupostos al plenari sense el suport necessari‼️‼️?
                                  

PER QUÈ NEGOCIAR, SI ES POT COMPRAR?

El passat 22 de Febrer en Ple extraordinari i urgent, es va aprovar una qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost 2021. Un pressupost que va ser refusat per tota l’oposició al ple ordinari del dia 10 de Febrer.

 

L’oposició no va ser la culpable d’haver arribat a aquesta situació, va ser l’equip de govern per la seva inacció a l’hora de negociar la que es va trobar a l’últim moment sense el suport necessari per aprovar el Pressupost.

 

La posició del nostre grup municipal va ser la mateixa que la del ple Ordinari del dia 10. L’únic canvi que va introduir l’equip de govern respecte a l’altre pressupost presentat va ser l’assignació d’un sou de 26.000 euros a la nova regidora de l’equip de govern a canvi del seu vot positiu (la mateixa persona que els va votar en contra al ple anterior sense cap argumentació).

El Grup Municipal de Junts per Mont-roig Miami, no ens negàvem a fer les inversions que tenien previstes, demanàvem revisar el pressupost municipal a causa de la greu crisi econòmica i sanitària que estem patint,  treure les inversions i despeses no prioritàries per aquest exercici per desenvolupar-les en pressupostos posteriors,  i així no perjudicar a l’empresariat un altre cop i aconseguir controlar el deute (que se situarà al final d’aquest any 2021 en 15.436.009 euros).

 

Malauradament, aquesta crisi no l’han patit només els comerciants de l’Avinguda Barcelona, sinó TOT el municipi. Actualment,  la nostra taxa d’atur és del 18%, i cal posar opcions damunt la taula perquè els nostres ciutadans puguin trobar feina. Amb aquestes obres, si s’executen totes de cop, a part del col·lapse administratiu al qual ens té acostumat aquest equip de govern, no tindrem la solució pel turisme del nostre municipi  a curt termini.

 

 

A les reunions mantingudes amb l’equip de govern, no han mogut ni una coma de les partides pressupostàries i en el nostre cas, només havien de moure una partida com és la millora del litoral del Passeig de les Cales de 700.000 euros (que per cert, no està al seu programa electoral i al nostre SI) i encabir dues propostes nostres com són el poliesportiu lleuger de l’Escola Mare de Déu de la Roca i l’assignació per desenvolupar ja els polígons industrials.

 

Demanàvem més coses, però aquestes eren fonamentals i prioritàries per nosaltres. Tenim molt clar que el que toca ara és treballar en la direcció clara de la recuperació, diversificació econòmica del municipi i del control del deute.

 

Per què negociar uns pressupostos amb l’oposició quan es té l’oportunitat de comprar un vot amb els diners de tots? És més fàcil així.

 

 

 

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s’hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l’exercici 2017, d’acord amb l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d’11 d’abril, TES/667/2015, de 2 d’abril, GAH/940/2016, de 5 d’abril i GAH/657/2017, de 27 de març.
  No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució GAH/687/2017, de 28 de març.
 • Per a col·lectius específics poden accedir els següents:
  1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2017, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
  3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Més informació

El SIAD del Baix Camp va atendre a 151 dones durant el 2016

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona, que ofereix suport psicològic i jurídic a les dones dels municipis de la comarca del Baix Camp, ha acabat el 2016 amb una bona participació en les diverses activitats i tallers programats pels municipis de la comarca.

Durant el 2016, es van atendre un total de 151 dones, de les quals 36 van fer ús del servei jurídic i134 del servei psicològic itinerant que es desplaça per la comarca del Baix Camp.

Tal i com preveu el Pla de Polítiques de Dones i d’Igualtat 2016-2019, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, s’han dut a terme diverses activitats que busquen treballar en pro d’aquest col·lectiu

 • A través de la Coordinació del SIAD i de la Federació de Dones del Baix Camp es va impulsar eltaller de Riure teràpia i el de Prevenció de l’Envelliment Cerebral, en els quals hi van participar: 5 associacions de dones de 5 municipis de la comarca pel que fa al taller de Riure teràpia i 7 associacions de 7 municipis, en el de Prevenció de l’Envelliment. En total, 245 dones i 27 homes van acudir a aquests dos tallers programats el passat 2016.
 • Estroncat dins el Pla, i amb la subvenció de l’Institut Català de les Dones, es va posar en marxa el Programa Dona, Salut i Esport pels mesos d’octubre, novembre i desembre del 2016. Dintre d’aquest programa es van realitzar 42 activitats on hi van participar 516 dones i 70 homesdels municipis de l’Aleixar, Mont-roig i Miami-Platja, Les Borges Camp, l’Argentera, Riudecols, Duesaigües, Montbrió del Camp i Vinyols i els Arcs. “Dona, Salut i Esport” s’enfocava en avançar en els coneixements de la salut de la dona, en dinamitzar l’associacionisme femení, promoure la igualtat i la integració de les dones i en incentivar l’esport i l’envelliment saludable d’aquest col·lectiu.
 • L’últim eix de treball que impulsa el SIAD juntament amb el Departament de Joventut, i que continua aquest 2017, és la prevenció de la violència de gènere en els més joves. Aquesta tasca s’ha articulat a través d’una exposició i de tres tallers amb participació de diversos I.E.S del Baix Camp. L’exposició “Desmuntem Mites”, cedida per l’ICD, proposava una revisió dels mites associats i va ser visitada per 1.440 alumnes de diversos instituts de la comarca. Els tres tallers desenvolupen temes sobre les diferències de sexes des del naixement (“el Nadó”), la divisió sexual en el treball (“Qui pot fer -qui fa- aquesta feina?”) i els rols en les relacions entre joves (“Jo sóc la meva mitja taronja”). Un total de 190 alumnes hi van participar durant el 2016.

Dins dels actes de commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, del 25 de novembre del 2016, la consellera comarcal i presidenta delegada del Consell Consultiu de Dones del Baix Camp, Anna Aragonès, va realitzar una exposició sobre “El Servei d’Informació i Atenció a les Dones com a servei de Bones Pràctiques” a la seu de l’Institut Català de les Dones,el passat 24 de novembre, on també va participar la directora territorial de l’Institut, Lídia Bargas

A banda d’aquestes activitats, va tenir molta rellevància els actes organitzats el 10 d’octubre en motiu delDia Internacional de les Dones i el Món Rural a Prades, on van participar 80 dones de la comarca. La jornada es va iniciar amb una benvinguda als assistents a l’acte per part de l’alcaldessa de Prades i directora territorial de l’Institut Català de les Dones, Lídia Bargas, i la presentació de la jornada a càrrec de la consellera comarcal del Baix Camp, Anna Aragonès.

Durant la diada, es va presentar l’exposició de “Bolets” cedida per l’Associació Blanca Almendro de Reus i es van realitzar una taula debat de Dones amb talent a càrrec de Mireia Jordana, propietària de les Fonts Restaurant i Fonts melmelades, i Romi Pijuan, gerent de l’empresa Decofruit i del restaurant Gerds de Cambrils, juntament amb un taller pràctic sobre “Quins preparats es poden fer amb plantes medicinals” a càrrec del Jardí de les bruixes.

Per a més informació sobre el SIAD i els seus serveis d’assessorament i orientació podeu accedir al seu lloc web.

FONT: http://www.baixcamp.cat/pl5/id1285/NOTICIES/el-siad-del-baix-camp-va-atendre-a-151-dones-durant-el-2016.htm