Mocio per l’establiment d’un ajut que fomenti l’accès a l’habitatge de lloguer per a joves

El text inicial de la mocio va ser el que adjuntem a continuació :

MOCIO PER DEMANAR A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP LA CREACIO D’UN AJUT PER FACILITAR L’ACCES A L’HABITATGE DE LLOGUER PER A JOVES.

El dret a l’habitatge és un dret essencial de totes les persones que protegeix la Constitucio, l’Estatut de Catalunya, la llei 18/2007 pel dret a l’habitatge i altres lleis connexes a aquestes.

Tot i aixi, pensem que hi ha un col.lectiu que pateix especialment la falta de proteccio envers a la realitzacio d’aquest dret : els joves .

Sovint no ho veiem com un problema social , degut a que en principi, aquest col.lectiu té el suport parental i no queda desprotegit envers el dret a l’habitatge. Aquest es un fet que comporta que la convivencia al nucli familiar molt sovint s’allargui molt més del que els joves voldrien i el que desitjarien de cara a formar la seva propia vida i independència. Per altra banda, hi ha un sector de joves que podriem dir que ja es troben emancipats i, per tant no contemplen la possibilitat del suport familiar, però en canvi es troben en situacions laborals molt precàries i l’accés a una vivenda digna pot suposar una barrera important a superar.

Nosaltres pensem que, de forma genèrica les politiques d’habitatge municipal haurien de vetllar per aquest dret i fomentar tota una serie de politiques com son :

La promoció de pisos de lloguer públic
La mobilitzacio d’habitatges buits
La rehabilitació ecològica.
La promocio del cohabitatge
I el foment de les bones pràctiques per impedir usos antisocials dels habitatges.

Aquestes funcions haurien de ser treballades juntament amb les entitats socials, les associacions de veïns i els professionals del sector, per a ser acceptades i efectives.

Donat que el col.lectiu de joves es un dels més afectats per la falta de treball estable i ben remunerat, donat que, com és conegut l’índex d’atur juvenil és dels mes elevats i a més el grup d’edad d’entre 18 i 35 anys, assumeix una part molt important del treball en situació mes precaria.

Donat que el dret a l’habitatge es regula com un dels més bàsics de la població i sovint el preu del lloguer d’habitatge no es una despesa facil d’assumir ja que els preus no son baixos i al municipi de Mont-roig del Camp, de moment no es compta amb una borsa de lloguer social .

Donat que des del departament de serveis socials no es preveu cap ajut específic que tingui la finalitat concreta de facilitar l’accès a la vivenda d’aquest col.lectiu i de promocionar que els joves puguin accedir a una llar digne i que els permeti independitzar-se i que hem observat que aquest ajut existeix en municipis del nostre voltant.

Coneixent, doncs, les dificultads que pateixen els joves per a independitzar-se i tenint en compte que les despeses inicials poden suposar un obstacle per a fer aquest pas : concretament les despeses de formalització de documents, les despeses de mediacio, la fianca i els primers mesos, pensem que podria ser molt positiu que el nostre municipi comptes amb una ajut per a facilitar aquesta primera fase de costos d’accés a l’habitatge de lloguer.

Proposem, doncs, la creació d’un ajut pont per a facilitar les despeses inicials, atès que a nivell de comunitat autonoma ja existeix un ajut destinat a rebaixar el preu corrent del lloguer, per a persones amb dificultads per a fer-lo efectiu.

Per tot aixo es proposa al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que es prenguin els següents ACORDS :

Crear una subvenció per a facilitar l’accès a l’habitatge de lloguer per a joves que els ajudi, mitjançant el pagament d’un percentatge de les despeses inicials com son els primers dos mesos, la formalitzacio de documents i les despeses de mediació.


Junts X Mont-roig Miami

Finalment l’ACORD, per a poder ser aprovat es va haver de modificar en un sentit més genèric :

Crear una subvenció per a facilitar l’accès a l’habitatge de lloguer per a joves .

Nosaltres pensem que, tot i que s’ha hagut d’aprovar amb aquesta redacció, al final, l’equip de govern haurà d’ajudar en les despeses concretes que demanem, ja que és l’escletxa que queda, entre els ajuts existents de la Generalitat que ajuden al manteniment de l’habitatge, reduïnt el seu cost i els ajuts d’urgència de que disposa en nostre Ajuntament que són per a casos específics i concrets .